خانه / فعالیت های واحد قرآنی تخصصی خردسالان

فعالیت های واحد قرآنی تخصصی خردسالان

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۱۹مرداد-واحد ۱

برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۱۹مردادبامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری اولین جلسه ترم ۲روخوانی تکمیلی مورخه۱۹مردادماه برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۱۹مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۱۶مرداد – واحد ۱

برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۱۶مردادبامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری اولین جلسه ترم ۲روخوانی تکمیلی مورخه۱۶مردادماه برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۱۶مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۱۴مرداد – واحد ۱

برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۱۴مردادبامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری اولین جلسه ترم ۲روخوانی تکمیلی مورخه۱۴مردادماه برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۱۴مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۱۲مرداد – واحد ۱

برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۱۲مردادبامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری اولین جلسه ترم ۲روخوانی تکمیلی مورخه۱۲مردادماه برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۱۲مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۹مرداد – واحد ۱

برگزاری کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۹مردادماه بامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری کلاس روخوانی تکمیلی مورخه۹مردادماه برگزاری کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۹مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۷مرداد – واحد ۱

برگزاری کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۷مردادماه بامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری کلاس روخوانی تکمیلی مورخه۷مردادماه برگزاری کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۷مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »

کلاس روخوانی و چرتکه خردسالان ۵مرداد-واحد ۱

برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی دبستان مورخه۵مردادبامربیگری خانم رمضانی پور برگزاری اولین جلسه ترم ۲روخوانی تکمیلی مورخه۵مردادماه برگزاری اولین جلسه ترم۲کلاس چرتکه رده سنی زیردبستان مورخه۵مردادبامربیگری خانم رمضانی پور خبر:‌ خانم حضرتی

ادامه نوشته »